[Luận Văn CNTT] – Phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm

Luận Văn CNTT Phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm
1. Giới thiệu : Hệ thống phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm gồm các chức năng sau : Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải tại Việt
Nam, cần phải tiến hành xây dựng hệ thống quản lý thông tin về hiện trạng môi
trường trong hoạt động giao thông vận tải nhằm thu thập, lưu trữ và cung cấp
thông tin một cách có hệ thống, khoa học, chính xác và tin cậy cho các nghiên
cứu xây dựng chính sách, quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt
động GTVT gây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của kinh tế – xã hội.2. Ngôn ngữ : Visual Basic .Net và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *